Organizing Committee

  • Yuusaku Yokoyama (Chairman, Pharmaceutical Scoiety of Japan))
  • Keiichi Ajito (Meiji Seika Pharma Co., Ltd.)
  • Yasuyuki Endo (Tohoku Pharmaceutical University)
  • Tomoo Ito (Kitasato University)
  • Kazumasa Hirata (Osaka University)
  • Motomasa Kobayashi (Osaka University)
  • Mikiko Sodeoka (RIKEN)
  • Naoki Miyata (Nagoya City University)
  • Hiroshi Suzuki (Univeresity of Tokyo)
  • Kentaro Yoshimatsu (Eisai CO., Ltd)